Báo cáo Kết quả Hội nghị bàn tròn cấp xã tại xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Thứ năm - 18/08/2016 05:48
Thực hiện Kế hoạch số số 68-CV/BQLCT ngày 14/6/2016 của Ban quản lý chương trình FFF tỉnh Bắc Kạn, về việc "Tổ chức Hội nghị bàn tròn cấp xã và Hội thảo nhóm trọng tâm".
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HND TỈNH BẮC KẠN
BQL CHƯƠNG TRÌNH FFF
*
Số 77 - BC/BQLCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 7 năm 2016
 
BÁO CÁO
Kết quả Hội nghị bàn tròn cấp xã
tại xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 
 
Thực hiện Kế hoạch số số 68-CV/BQLCT ngày 14/6/2016 của Ban quản lý chương trình FFF tỉnh Bắc Kạn, về việc "Tổ chức Hội nghị bàn tròn cấp xã và Hội thảo nhóm trọng tâm". Ngày 14/7/2016 Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị bàn tròn cấp xã tại xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn với các nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian tổ chức:  01 ngày, bắt đầu từ 7h30' ngày 14/7/2016
2. Địa điểm tổ chức: tại xã Chu Hương
3. Thành phần tham dự: 35 đại biểu, bao gồm:
- Ban Quản lý dự án HND tỉnh: 3 người
- Hội Nông dân huyện: 01 người
- UBND xã Mỹ Phương: 01 người.
- Đại diện Đảng uỷ, các Ban, ngành, đoàn thể cấp xã: 07 người
- Trưởng thôn và các thành viên trong nhóm trồng rừng: 23 người.
Người điều hành: đồng chí Lưu Văn Quảng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
Thư ký: đồng chí Bế Hà Xuyên – Phó trưởng Ban Kinh tế - xã hội, Hội Nông dân tỉnh.
(có danh sách đại biểu gửi kèm)
4. Nội dung:
- Rà soát tiến độ các hoạt động của các THT trồng rừng;
- Đánh giá sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương đối với các tổ hợp tác trồng rừng; xây dựng mối liên kết hợp tác;
- Những khó khăn cần tiếp tục giải quyết được thảo luận và xác định những vấn đề cần thảo luận ở cấp cao hơn;
- Đưa ra kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2016 của các tổ chức nông dân trồng rừng và trang trại và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của xã.
( có chương trình hội nghị gửi kèm)
5. Kết quả Hội nghị:
5.1. Giới thiệu một số chính liên quan tới các hộ, các tổ chức sản xuất và kinh doanh nông lâm nghiệp, cụ thể như:
Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dung phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh uỷ Bắc Kạn về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường giai đoạn 2016 – 2020.
Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh uỷ Bắc Kạn về xây dựng hợp tác xã kiểu mới trên đia bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.
Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 03/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duỵêt định mức hỗ trợ p hát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 – 2020.
Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh về ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Kạn
5.2 Rà soát những giải pháp khắc phục những khó khăn đã được nêu tại Hội nghị bàn tròn các cấp năm 2015, cụ thể:
* Thị trường:
Hỗ trợ Tổ hợp tác tổ chức đi tham quan mô hình và đi nghiên cứu thị trường tại các tỉnh (Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên).
Tư vấn hỗ trợ các tổ hợp tác xây dựng thống nhất quy chế liên kết các nhóm trồng rừng.
Phối hợp với Sở Công thương tổ chức tập huấn kỹ năng nghiên cứu thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm, kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ và kiến thức an toàn thực phẩm.
Đối tượng được tham gia tổ trưởng THT, HTX, các xã viên, mỗi lớp có 30 đại biểu tham gia/ toàn tỉnh, trong đó THT của xã Chu Hương, Mỹ Phương mỗi tổ tham gia 02 người.
* Kỹ thuật:
Hỗ trợ mời giảng viên lên lớp tập huấn phòng trừ sâu bệnh; đánh giá trữ lượng gỗ. Thuê công nhân kỹ thuật lành nghề đến hướng dẫn kỹ thuật bóc gỗ.
Hội Nông dân làm việc với sở Công thương hỗ trợ máy móc thiết bị cho các THT. Tuy nhiên hiện nay do Tổ hợp tác mua máy cũ cùng với tại tỉnh Bắc Kạn hiện nay đang hạn chế mở xưởng gỗ bóc vì vậy đến nay Tổ hợp tác Mạy Phấy không được hỗ trợ máy móc thiết bị sản xuất.
* Tài nguyên:
Vận động người dân trong thôn dồn điền đổi thửa để lấy mặt bằng mở xưởng chế biến gỗ bóc.
Tư vấn hỗ trợ nhóm sở thích Nà Ngộm về lợi ích tham gia và thủ tục thành lập THT cho 16 người.
Tuyên truyền vận động các THT kết nạp thêm thành viên mới (3 thành viên)
* Chính sách:
Hội Nông dân tỉnh làm việc với sở Kế hoạch & Đầu tư hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép kinh doanh cho THT.
Có văn bản đề nghị UBND huyện Ba Bể chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hỗ trợ về thủ tục cấp giấy phép kinh doanh; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lắp đặt đường điện 3pha cho xưởng chế biến.
Tổng hợp một số chính sách liên quan đến các hộ các tổ chức sản xuất và kinh doanh NLN đang thực hiện trên địa bàn tỉnh và cung cấp cho các tổ nhóm
5.3. Kết quả thực hiện của 6 tháng đầu năm:
Các tổ nhóm đã thực hiện được các hoạt động của dự án, tuy nhiên đến nay có Tổ hợp tác trồng rừng Mạy Phấy còn 02 hoạt động chưa triển khai thực hiện được gồm: Tập huấn kỹ thuật ươm cây và xây dựng vườn ươm.nguyên nhân là do mùa vụ.
Trong 6 tháng đầu năm các tổ hợp tác đã tích cực đi tham quan học tập kinh nghiệm và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, liên kết 5 tổ, nhóm trồng rừng trong sản xuất kinh doanh rừng nhằm trách bị tư thương ép gía; Tổ chức tập huấn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh, cách tính trữ lượng gỗ và thủ tục khai thác gỗ.
5.4. Thảo luận đưa ra một số khó khăn, tồn tại cần giải quyết trong 6 tháng cuối năm như sau:
- Hiện nay trên địa bàn có thêm 01 xưởng chế biến gỗ bóc nên việc nên ảnh hưởng đến nguyên liệu đầu vào cho xưởng.
- Thiếu nguồn vốn mua nguyên liệu đầu vào cho xưởng.
- Thiếu thông tin về diện tích rừng trồng qua các năm, độ tuổi khai thác vì vậy ảnh hưởng đến việc xây dựng kế hoạch kinh doanh
- Thu nhập từ rừng chưa cao, thời gian thu kéo dài.
- Năng lực quản lý tổ, quản lý tài chính chưa cao.
- Chưa biết quy trình, thủ tục thành lập Hợp tác xã.
- Đầu ra cho sản phẩm chè chưa ổn định, chưa có thương hiệu nên giá thấp; thiếu kỹ thuật sản xuất chè.
6. Giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm
- Các tổ nhóm sẽ căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Tổ, và hoạt động gói tài trợ nhỏ để tiếp tục tổ chức các hoạt động đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.
- Các tổ nhóm sẽ tiếp tục tuyên truyền lợi ích khi tham gia hoạt động tổ hợp tác, vận động người dân tham gia và kết nạp thành viên mới; tuyên truyền người dân tham gia hiến đất, các nguồn vốn để mở đường đến khu lâm nghiệp.
- UBND xã, HND huyện, tỉnh hỗ trợ cung cấp thông tin về diện tích rừng tại địa phương theo độ tuổi khai thác. Phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức tập huấn kỹ thuật cho người dân trong trồng chè, trồng rừng
- Hội Nông dân tỉnh Hỗ trợ thủ tục thành lập Hợp tác xã.
7. Đề nghị:
- Trung ương Hội tiếp tục hỗ trợ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý tổ, nhóm và quản lý tài chính; hỗ trợ vốn mua nguyên liệu ban đầu cho Tổ hợp tác sản xuất kinh doanh.
- Hỗ trợ các tổ hơp tác tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm đảm bảo ổn định.
Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức hội nghị bàn tròn cấp xã tại xã Chu Hương, huyện Ba Bể của Ban Quản lý Chương trình FFF tỉnh Bắc Kạn./.
 
Nơi nhận:
- Ban Hợp tác quốc tế -TW HND VN (b/c);
- TT Tỉnh Hội;
- HND huyện Ba Bể;
- UBND xã Chu Hương;
- HND xã Chu Hương
- Thanh viên BQLCT FFF tỉnh;
- Lưu VT
T/M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
 
Đã ký
 
 
Lưu Văn Quảng
 
 
CHƯƠNG TRÌNH
Hội nghị bàn tròn cấp xã tại Chu Hương, huyện Ba Bể ngày 14/7/2016
 
TT Nội dung Thực hiện/điều hành
 
1 Chào mừng, giới thiệu các đại biểu và nội dung hội nghị Hội Nông dân huyện
2 Giới thiệu sổ tay một số chính sách liên quan tới các hộ, các tổ chức sx và kd nông lâm nghiệp BQL tỉnh
3 Cập nhật/đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp hỗ trợ các THT tại các hội nghị bàn tròn các cấp năm 2015. HND các xã hoặc huyện/tỉnh
4 Rà soát/đánh giá tiến độ hoạt động của các THT; những khó khăn trong quá trình hoạt động; Đại diện các THT báo cáo về tình hình hoạt động
5 Thảo luận giải pháp khắc phục những khó khăn hỗ trợ các nhóm nông dân liên kết trong sản xuất và kinh doanh rừng Các đại biểu tham dự xác định các 2-3 khó khăn chính và thảo luận
6 Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận Đại diện các nhóm thảo luận
7 Thảo luận chung  
8 Tổng hợp nội dung hội nghị và các giải pháp hỗ trợ của UBND xã các nhóm nông dân liên kết trong sản xuất và kinh doanh rừng  
9 Đưa ra kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2016 của các tổ chức nông dân trồng rừng và trang trại và kế hoạch phát triên kinh tế, xã hội của xã, đưa ra giải pháp củng cố và phát triển các THT. Đại diện các nhóm
10 Kết thúc Hội Nông dân tỉnh
 BAN TỔ CHỨC


DANH SÁCH ĐẠI BIỂU
Tham dự Hội nghị bàn tròn cấp xã tại xã Chu Hương
Ngày 14/7/2016
 
TT Họ và tên Đơn vị
1 Lưu Văn Quản Chủ tịch HND tỉnh
2 Bế Hà Xuyên Phó Trưởng Ban KTXH, HND tỉnh
3 Lưu Thị Bích Hiền HND tỉnh
4 Lưu Hữu Oánh PCT HND huyện Ba Bể
5 Hoàng Văn Quận Phó Chủ tịch UBND xã Chu Hương
6 Lý Văn Trưởng Phó Bí thư đang uỷ xã Chu Hương
7 Lê Văn Tiến Chủ tịch HND xã Chu Hương
8 Hoàng Minh Thuý Bí thư Đoàn xã Chu Hương
9 Phạm Văn Đăng CB Nông lâm xã Chu Hương
10 Dương Lê Bích CT HCCB xã Chu Hương
11 Đổng Văn Nghiêu Nà Ngộm, Chu Hương
12 Hoàng Văn Nhẫn Nà Ngộm, xã Chu Hương
13 Hoàng Thị Phòng Nà Ngộm, xã Chu Hương
14 Đổng Văn Hữu Nà Ngộm, xã Chu Hương
15 Hoàng Văn Lạ Nà Ngộm, Chu hương
16 Bùi Văn Thiều PCT HND xã Chu Hương
17 Hoàng Văn Tấn MTTQ xã Chu Hương
18 Vũ Hồng Nự Lũng Miều, Chu Hương
19 Nguyễn Văn Hiện Bản Lài, Chu Hương
20 Hoàng Văn Hùng Pác Chi, Chu Hương
21 Dương Thị Cậm Phiêng Kèm, Chu Hương
22 Hoàng Văn Khoa Bản Xả, Chu Hương
23 Nông Trung Thông Mạy Phấy, Chu Hương
24 Hoàng Thị Mai Mạy Phấy, Chu Hương
25 Triệu Văn Phong Mạy Phấy, Chu Hương
26 Hoàng Văn Cường Mạy Phấy, Chu Hương
27 Lục Văn Tuân Mạy Phấy, Chu Hương
28 Lục Văn Hiếu Mạy Phấy, Chu Hương
29 Hoàng Đình Sùng Mạy Phấy, Chu Hương
30 Đoàn Trung Vinh Khuổi Coóng, Chu Hương
31 Nguyễn Văn Phương Khuổi Coóng, Chu Hương
32 Nguyễn Văn Kiên Khuổi Coóng, Chu Hương
33 Lê Thị Hà Khuổi Coóng, Chu Hương
34 Nguyễn Văn Thái Khuổi Coóng, Chu Hương
35 Lê Thị Hà Khuổi Coóng, Chu Hương
 
 

 

Nguồn tin: Ban Quản lý Chương trình FFF tỉnh Bắc Kạn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây